Informatie over gegevensbeveiliging

BEDRIJFSNAAM Entiteit: JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, SL (“JCI”).
Adres: Calle Pomaret, 8 08017 Barcelona, Spain
Telefoon: +34 934187868
E-mail: jci@cruyffinstitute.org

DOELSTELLINGEN

Waarom gebruiken we gegevens?

In het kader van haar educatieve activiteiten registreert en verwerkt JCI persoonlijke gegevens van (1) personen die geïnteresseerd zijn in haar programma’s, (2) studenten en (3) oud-studenten (alumni). JCI behandelt deze gegevens, ook als ze gebruikt worden voor administratieve taken, op vertrouwelijk en rechtmatige wijze en houdt zich daarbij aan hetgeen is beschreven in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (“RGPD”).

Dit Privacybeleid beschrijft hoe JCI omgaat met persoonlijke gegevens; dit omvat alle persoonlijke gegevens die we via de website www.johancruyffinstitute.com verzamelen, evenals de gegevens die we bij de uitoefening van onze educatieve en bedrijfsmatige activiteiten vergaren.

JCI registreert de persoonlijke gegevens voor de hieronder aangegeven doeleinden:

 1. Algemeen contactformulier en formulieren over cursussen en programma’s: de persoonlijke gegevens die we via dit formulier verkrijgen worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de services waarover je meer informatie hebt aangevraagd. Alleen na jouw expliciete toestemming gebruiken we contactgegevens voor promotionele doeleinden, altijd alleen om je te informeren over producten of services van JCI.
 2. Studenten: de gegevens van de studenten van onze cursussen en programma’s worden alleen gebruikt in de context van de educatieve activiteiten en om de relatie tussen de studenten en JCI te regelen. Studentengegevens worden ook gebruikt om administratieve taken uit te voeren die voortvloeien uit het verlenen van die service. In de context van het rechtmatig belang van JCI kunnen studentengegevens bovendien gebruikt worden voor promotionele doeleinden, altijd alleen om je te informeren over producten of services van JCI. Voor elk ander gebruik wordt voorafgaand expliciet toestemming aan de student gevraagd.
 3. Alumni: in het geval van alumni (afgestudeerden) van JCI worden de persoonlijke gegevens gebruikt om de alumni-gemeenschap (‘Alumni’) op te bouwen, altijd met jouw expliciete goedvinden. In het kader van het rechtmatig belang van JCI kunnen gegevens ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden, altijd alleen om je te informeren over producten of services van JCI. Voor elk ander gebruik wordt voorafgaand expliciet toestemming aan de alumnus gevraagd.
 4. Social media: alle gegevens die aan ons worden verstrekt, of die kunnen worden gedeeld via de sociale media waar JCI een actief account heeft, worden behandeld volgens het Privacybeleid van het betreffende sociaal netwerk. We raden gebruikers van social media aan zich hiervan op de hoogte te stellen en dit periodiek te checken, voordat ze overgaan tot interactie met JCI via de betreffende social media.
 5. Gegevens van kandidaten: in het geval van sollicitatiegesprekken op één van onze kantoren, zullen de gegevens van kandidaten alleen worden gebruikt om mogelijke vacatures bij JCI in te vullen. Als iemand wordt aangenomen, worden de persoonlijke gegevens van de werknemer uitsluitend gebruikt voor de arbeidsrelatie met JCI.
 6. Contactpersonen van organisaties: In het kader van haar dienstverlening registreert JCI de contactgegevens van verschillende personen van bedrijven, entiteiten, overheidsdiensten etc. en elke andere juridische entiteit waarmee JCI een bepaalde relatie aangaat.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

In het geval de gegevens zijn geregistreerd in het kader van een contractuele relatie tussen de gegevenseigenaar en JCI, worden de persoonsgegevens gedurende de genoemde contractuele tijd bewaard, en als de relatie wordt beëindigd gedurende de periode die wettelijk is vastgelegd voor die specifieke contractuele relatie. Dit is van toepassing bij studenten- en werknemersgegevens.

In het geval de gegevens zijn verkregen op basis van toestemming door de gegevenseigenaar (promotioneel gebruik van contactgegevens), of op grond van het rechtmatig belang van JCI, worden de gegevens bewaard tot de toestemming wordt ingetrokken of totdat het rechtmatige belang van JCI nihil is.

In situaties waarin je geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens voor promotionele doeleinden, worden die na 36 maanden na je verzoek om informatie automatisch uit onze systemen verwijderd als je geen nadere interesse meer hebt getoond in producten of services van JCI.

In het geval het gaat om arbeidsgegevens, die worden opgeslagen gedurende de duur van de relatie en na beëindiging gedurende de tijd die nodig is voor de zorgvuldige afronding van de relatie. In het geval van sollicitatiegesprekken voor een vacature worden jouw gegevens voor een jaar gearchiveerd, waarna deze, als je niet geselecteerd bent, uit onze systemen worden verwijderd.

LEGITIMERING

JCI gebruikt de gegevens van studenten en werknemers ten behoeve van de uitvoering van de contractuele relatie. Als je hieraan niet voldoet of weigert je persoonsgegevens over te dragen, kan het voorkomen dat JCI niet goed aan het contract kan voldoen.

Je persoonlijke gegevens kunnen zijn overgedragen door – of verkregen van academische en universitaire instellingen (bijv. hogescholen of ROC’s in Nederland). Deze overdracht is van puur academische aard.

Alleen nadat je ons daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zullen we jouw gegevens voor promotionele doeleinden gebruiken. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden in te trekken.

Bij het gebruik van studenten- en alumnigegevens voor promotionele doeleinden zullen we de gegevens alleen gebruiken voor het rechtmatig belang van JCI.

Persoonlijke gegevens van contactpersonen bij entiteiten worden gebruikt voor het rechtmatige belang van JCI.

ONTVANGERS

Gegevensoverdracht aan derden

In lijn met hetgeen hieronder staat, zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden worden overgedragen, als jouw expliciete goedvinden voorafgaand niet expliciet verkregen is.

In het geval van programma’s of cursussen die in samenwerking met partnerinstellingen worden gegeven, kunnen jouw persoonsgegevens worden overgedragen of verkregen zijn van de betrokken academische of universitaire instellingen (bijvoorbeeld Hogescholen of ROC’s in Nederland). Academisch databeheer is het enige doel van deze gegevensoverdracht.

In die situaties passen we de internationale overdracht van persoonsgegevens toe volgens art. 49.1b) van RGPD: “the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of pre-contractual measures taken at the data subject’s request”. (De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking ervan, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen).

CATEGORIEËN VAN GEGEVENS

De categorieën van gegevens zijn:

 • Indentificatiegegevens (naam en achternaam).
 • Contactgegevens (email, telefoon, adres).
 • Financieel-economische data.
 • Academische gegevens.
 • Professionele gegevens.
 • Incidenteel kunnen we om gezondheidsgegevens van een geïnteresseerde of familieleden vragen (bijvoorbeeld bij annulering van inschrijving), of naar voedselallergieën of intoleranties van participanten die evenementen bezoeken die door JCI worden georganiseerd.

RECHTEN

Je hebt het recht om:

 • Je toestemming in te trekken voor de verwerking van je gegevens waar dat van toepassing is.
 • Toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.
 • Jouw persoonlijke gegevens te rectificeren.
 • Jouw persoonlijke gegevens te wissen.
 • Een verzoek in te dienen om jouw persoonlijke gegevens over te dragen.
 • Een klacht in te dienen ter bescherming van jouw rechten bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) of bij het agentschap voor gegevensbescherming ter plaatse, indien aanwezig.
 • Geïnformeerd te worden over beveiligingsincidenten die betrekking kunnen hebben op je rechten.
 • Beperking van de verwerking van jouw gegevens aan te vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.